LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA | HITNA DIJAGNOSTIKA

Rapidchem 744​

Rapidchem™744 je aparat za kvantitativno određivanje Na+, K+ i Cl- u serumu, plazmi, punoj krvi i urinu.

Analizator koristi ion selektivne elektrode, a svi reagensi potrebni za rad analizatora nalaze se u jednom ulošku.