POLITIKA PRIVATNOSTI

Ostvarivanje prava

Pravo na pristup
U svakom trenutku možete  zatražiti potvrdu obrađuju li se Vaši osobni podaci i detaljne informacije o obradi, osobito o njihovoj svrsi obrade, o vrsti/kategorijama osobnih podataka koji se obrađuju uključujući i uvid u svoje osobne podatke, o primateljima ili kategorijama primatelja te o predviđenom razdoblju u kojem će osobni podaci biti pohranjeni. 

Pravo na ispravak
Osiguravamo pravo na ispravak te bez odgađanja možete ishoditi ispravak netočnih i dopunu nepotpunih osobnih podataka.

Pravo na brisanje
Imate pravo postaviti zahtjev za brisanje svojih osobnih podataka. U slučaju opravdanosti zahtjeva i ako nas zakonska regulativa ne obvezuje na pohranu podataka,  podaci će biti izbrisani bez nepotrebnog odgađanja.

Pravo na ograničenje obrade
Imate pravo zatražiti ograničenje obrade svojih osobnih podataka u slučajevima predviđenim Općom uredbom. Posebice ističemo da možete ograničiti obradu osobnih podataka koja se temelji na legitimnom interesu kao zakonitoj osnovi za obradu.

Pravo na povlačenje privole
Imate pravo u bilo kojem trenutku povući danu privolu. Bitno je napomenuti da povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade osobnih podataka koja je provedena do trenutka njezina povlačenja.

Pravo na prigovor
Imate pravo istaknuti prigovor na obradu svojih osobnih podataka u svim slučajevima predviđenim Općom uredbom o zaštiti podataka. Posebno ističemo da možete istaknuti prigovor na obrade koje se temelje na legitimnom interesu kao zakonitoj osnovi za obradu te obradu ograničiti ili potpuno zabraniti.

Pravo na pritužbu
U slučaju kada smatrate da je obradom došlo do povrede Vaših osobnih podataka i kršenja odredbi Opće uredbe o zaštiti podataka, možete podnijeti pritužbu nadzornom tijelu Agenciji za zaštitu osobnih podatak iz Zagreba, Selska cesta 136.